ประชุมการสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567