ประชุมชี้แจงแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน

ในระบบปักหมุดสารสนเทศและระบบ e-MES