ประกาศขายทอดตลาดอาคารหอประชุม แบบ ๒๐๗ ที่ชำรุด ของโรงเรียนในสังกัด