ประชุมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)