ประชุมการดำเนินการการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา