ประชุมพิจารณาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา