ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 8

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)