โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองให้ได้ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โดย ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม แสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นางสาวปัทมา เวียงคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.96 และ 2) นางสาวพิทยาภรณ์ มิเถาวัลย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.97 ที่ผ่านการคัดกรองให้ได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13 โดยมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference

สพฐ.กำหนดการจัดการประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ของผู้อำนวยการเขตรองผู้อำนวยการเขตผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น ครับ

แจ้งข่าว ครู นักเรียน ในสังกัด สพม. บึงกาฬ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เดินทางออกนอกเขตจังหวัดบึงกาฬ เพื่อกลับภูมิลำเนาในช่วงโรงเรียนปิดภาคเรียน ขอให้เดินทางกลับเข้าสู่จังหวัดบึงกาฬ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ให้กักตัวที่บ้านหรือที่พักอาศัย อย่างน้อย 14 วัน ก่อนไปปฏิบัติราชการที่โรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม

ลูก ๆ นักเรียน ขอให้ผู้ปกครอง นำบุตรหลานที่เดินทางออกนอกเขตจังหวัดบึงกาฬ เดินทางกลับเข้าสู่จังหวัดบึงกาฬ ก่อนวันเปิดภาคเรียนและให้กักตัวที่บ้านหรือที่พักอาศัย อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเปิดเรียน

ก่อนวันเปิดเรียน ช่วง 17 – 31 พฤษภาคม 2564 ขอให้ครูจัดกิจกรรมสอนเสริม โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นสื่อให้ลูก ๆ นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนวันเปิดเรียน

ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในพื้นที่ ประเมินตนเองผ่านเว็ปไซต์ Thai Stop Covid plus (กรมอนามัย)เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

แบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษารองรับสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(24 เมษายน-1 มิถุนายน 2564)
Thaistopcovid กรมอนามัย
https://tsc.anamai.moph.go.th/public/workflow.php?wfp=WNzNrMmw0ZTR3NDA1ZzRhNHI0bzRmM3E1aTRwNHEzdzNiMjg0dzJ6Mm8zaTNvMw==

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บึงกาฬ

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ดร.ชวนะ ทวีอุทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ร่วมกับ
นายดิเรก โพธิสว่าง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ได้มอบ
ประกาศนียบัตรให้นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ
หอประชุมพุทธิวิโมกข์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม โอกาสนี้ได้มอบรางวัลให้นักเรียนผู้มีผลการเรียน
ดีเด่น และนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสรภัญญะในระดับภาคด้วย

กลุ่มจิตอาสาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์ มหาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมวาดภาพจิตกรรมฝาผนัง

เมื่อวันที่ 10-13 เมษายน 2564 กลุ่มจิตอาสาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม นำโดย ครูรินรดา บุดดาคำ,ครูพิชญ์สินี สิงหา ครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวาดภาพจิตกรรมฝาผนัง ที่โรงพยาบาลโซ่พิสัย และสร้างประติมากรรมแห่งศรัทธา พญานาค 4 ตระกูล ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต โดยคุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ เจ้าของแบรนด์แอมบาสเดอร์ ร่วมกับอาจารย์สุทธิพงษ์ สุริยะ ฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดังของเมืองไทย ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมนุมมีชิวิต จังหวัดบึงกาฬ และอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ บัวคำ อาจารย์สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งนำนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ มหาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย